Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Színt hozunk a januárba 2023 nyereményjáték szabályzat

Színt hozunk a januárba 2023 Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Trend-Inovest Magyarország Kft Kft. (1105, Budapest,Mádi utca 17/b ) által üzemeltetett www.safishome.hu 

“Színt hozunk a januárba” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Trend-Inovest Magyarország Kft (a tobábbiakban:Szervező).

 A Játékban résztvevő jelentkező (a továbbiakban: Játékos) a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.
 

1. A Játék időtartama
1.1.A Játék 2023.01.16-2023.01.31. közötti időszakban él.

1.2 A Játékban részt venni  a megadott időszakban van lehetőség.

1.3. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően leadott vásárlások a sorsoláson nem vesznek részt.

 

2. A Játékban résztvevő személyek
2.1 A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

2.2. A Játékban nem  vehetnek részt az alábbi személyek:

a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok   egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2.3. Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező  nem értesíti a Játékost.


3. A Játék leírása
3.1. Minden vásárló, aki 2023.01.16-2023.01.31. között minimum bruttó 20.000,- ft értékben ad le rendelést a www.safishome.hu weboldalon keresztül vagy személyesen a Safis Home bemutatóteremben és átvételi ponton (1105  Budapest Mádi utca 17/b) részt vesz egy sorsoláson.

3.2. A rendelés értékének  a kedvezmények/kuponok levonása után el kell érnie a bruttó 20.000,-Ft-ot. 

3.3. A sorsoláson 1 db fődíj kerül kisorsolásra, melynek értéke  10.000,-Ft.


4. Jelentkezés a játékra

4.1. A Játék ideje alatt a www.safishome.hu oldalra érkező illetve a Safis Home webáruház bemutató termébe látogatóknak lehetőségük van részt venni a Játékban abban az esetben, ha a vásárlásuk eléri vagy meghaladja a  bruttó 20.000,-Ft rendelési értéket.

4.2. Amennyiben a Játékos  vásárlása elérte vagy meghaladta a bruttó 20.000,-Ft rendelési értéket, automatikusan részt vesznek a sorsoláson-kivéve a 2.2. és a 2.3. pontban felsorolt esetekben.

4.3. A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

5. A Játék részvételi feltételei
5.1. A Játékban minden olyan 18. életévet betöltött természetes személy részt vehet, aki  a Szabályzatban foglalt  feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesíti.

5.2. A Játékos adatai megadásával létrehozza személyes fiókját a www.safishome.hu oldalon vagy személyes látogatása alkalmával a Safis Home webáruház bemutatótermében az ügyfélszolgálat segítségével.

5.3. A Játékos a regisztrációval egyidejűleg elfogadja az Adatvédelmi Nyilatkozatot, az Általános Szerződési Feltételeket valamint jelen Nyereményjáték Szabályzatot is.

5.4.   A Játékos regisztrációja az akciós  és a részvételi feltételek elfogadását is jelenti.

5.5. A Játékos regisztrációjával hozzájárul, hogy a Játékban megadott adatait a Szervező marketing célokra felhasználja, számára hírlevelet és marketing célú ajánlatokat küldjön.

5.6. A nem valós személyes adatokat megadó játékosokat a Szervező a Játékból  jogosult kizárni.

5.7. A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek együttes és maradéktalan teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

5.8.  A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

6. Nyeremény
6.1. A Játék nyereménye: 1 db  10.000,-Ft értékű ajándékcsomag. 

6.2. Az ajándékcsomag tartalma a www.safishome.hu  aktuális kínálatából áll össze, értékének alapját  a webáruházi ár adja.

6.3. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

6.4. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni.

6.5. A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. 

6.6. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

 

7. Sorsolás
7.1. A sorsolás 2023.02.03-án 11:00 órakor számítógépes programmal történik.

7.2. A Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

7.3. Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

7.4. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 
7.5. A sorsolás alkalmával 2 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. Az 1. számú pótnyertes helyébe léphet a 2. számú pótnyertes. 
Amennyiben a 2. pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.
7.6. A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

7.7. A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7.8. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7.9. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 5 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.


8. Nyertesek értesítése

8.1.  A Nyertes nevét a Safis Home webáruház Facebook oldalán teszi közzé a Szervező.

8.2. A Nyertest a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címén a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesíti a Szervező.

8.3.. A nyeremény kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.


9. A nyeremény kézbesítése, átvétele

9.1. A Játékos köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremény átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

9.2. A nyereményt a Szervező kézbesíti vagy kézbesítteti a nyertesnek. 

9.3. A nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása.

9.4. A nyereményeket kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. 

9.5. A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza. 
A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.
9.6. Amennyiben a Nyertes az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

9.7. A Nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

9.8. A nyereményt a Nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a A Szervezőt  előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.


10. Adatkezelés

10.1. A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezései irányadók. 

10.2. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

10.3. A Szervező köteles a Nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizni.

10.4. A Szervező jogosult a Nyertes Játékos(ok) nevét a sorsolást követő 14 napig a www.safishome .hu webáruház Facebook oldalán kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tenni.

10.5.  A Szervező jogosult a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és a nyertes (Játékos(ok) képmását, hangját ekként rögzítse, és kizárólag a Játékkal kapcsolatosan, annak hitelességét bizonyítandó  a sorsolást követő 30 napig nyilvánosságra hozza.

10.6. A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a  Szervező  a megadott elérhetőségein megkeresse.

10.7.  A Játékból történő kizárás nem eredményezi a marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

10.8. Jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a  Szervező  Adatkezelési Nyilatkozata rendelkezik.


11. Felelősség

11.1. A Játékosok által leadott rendelések határidőn belüli -a Szervező hibáján kívül eső okok miatt- be nem érkezéséért illetve a személyes adatok hiányosságáért  a Szervező nem vállal felelősséget.

11.2. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

11.3. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

11.4. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

11.5. A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. 

11.6. A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

11.7.A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.


12. Egyéb

12.1. A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

12.2. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 5 napig elérhető a www.safishome.hu oldalon.

12.3. A Játékkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdések esetén a Szervező  ügyfélszolgálatának  elérhetőségein áll szíves rendelkezésre.